1. പ്രായസ്സ്

  1. നാ.
  2. പ്രായേണ
 2. പ്രയസ്

  1. വി.
  2. അധികം പ്രിയമുള്ള
 3. പ്രയസി

  1. നാ.
  2. ഭാര്യ
  3. കാമുകി
  4. ഉപപത്നി
 4. പ്രായശഃ

  1. അവ്യ.
  2. മിക്കവാറും, പ്രായേണ
 5. പ്രിയാസു

  1. വി.
  2. ജീവനിൽ കൊതിയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക