1. പ്രായോഗിക

    1. വി.
    2. പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്താവുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക