1. പ്രാവശ്യം

    1. നാ.
    2. തവണ, ഗഡു, മുറ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക