1. പ്രാശ്നികൻ

    1. നാ.
    2. ചോദിക്കുന്നവൻ
    3. പരിശോധകൻ
    4. പ്രശ്നക്കാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക