1. പ്രാസം

  1. നാ.
  2. ഏറ്
  3. കുന്തം
  4. ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്ന്, കവിതയുടെ ഒരുതരം അക്ഷരച്ചേർച്ച, അക്ഷരങ്ങളുടെ ആവർത്തനം, അനുപ്രാസം, ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം മുതലായവ
 2. പരാസം

  1. നാ.
  2. വെളുത്തീയം
  3. എറിഞ്ഞാൽപോകുന്ന ദൂരം
 3. പരശം

  1. നാ.
  2. സ്പർശമണി
 4. പ്രഷം

  1. നാ.
  2. പ്രരണം
  3. ആജ്ഞ
  4. വിധി
  5. ഭ്രാന്ത്
  6. മർദനം
 5. പ്രാശം

  1. നാ.
  2. ആഹാരം (പ്രാശനം) ഉദാഃ ച്യവനപ്രാശം
  3. കുന്തം (പ്രാസം)
 6. പരുഷം

  1. നാ.
  2. കഠിനവാക്ക്
 7. പുരീഷം

  1. നാ.
  2. അഴുക്ക്
  3. വയറ്റിൽനിന്നൊഴിയുന്ന മലം
 8. പുരുഷം

  1. നാ.
  2. കണ്മണി
  3. മഹാമേരു
  4. പുന്ന
  5. പാൽക്കുരുമ്പ
  6. ഒരാൾപൊക്കം
  7. ശിവൻറെ ഒരു മുഖം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക