1. പ്രാസംഗികം

    1. നാ.
    2. കഥാശരീരം രണ്ടായി വിഭജിച്ചതിൽ ഒന്ന്, ഉപകഥ, ഇടയ്ക്കുപറയേണ്ടിവരുന്ന അന്യമായ ഇതിവൃത്തം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക