1. പ്രാർഥിത

    1. നാ.
    2. പ്രാർഥിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക