1. പ്രിയകളത്രൻ

    1. നാ.
    2. ഭാര്യയുടെ പേരിൽ അധികം പ്രമമുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക