1. പ്രിയകാരി

    1. നാ.
    2. സ്നേഹിതൻ
    3. നന്മചെയ്യുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക