1. പ്രിയജാനി

    1. നാ.
    2. ജായയെ (ഭാര്യയെ) ഹാർദമായി സ്നേഹിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക