1. പ്രിയതമം

    1. നാ.
    2. ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക