1. പ്രിയഭാവം

    1. നാ.
    2. പ്രിയൻറെ ഭാവം, പ്രേമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക