1. പ്രിയമാനസൻ

    1. നാ.
    2. മനസ്സിണിണങ്ങിയവൻ
    3. മാനസസരസ്സിൽ പ്രിയമുള്ളവൻ, അരയന്നം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക