1. പ്രൗഢി

  1. നാ.
  2. സാമർഥ്യം
  3. അഹമ്മതി
  4. തർക്കം
  5. ധീരത
  6. ഗാംഭീര്യം
  7. പൂർണവളർച്ച
  8. മോടി
  9. ഉയർന്ന അവസ്ഥ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക