1. പ്ലവംഗം

  1. നാ.
  2. തവള
  3. കുരങ്ങ്
  4. മാൻ
  5. കല്ലാൽ
  6. പ്ലവംഗമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക