1. പ്ലവഗം

  1. നാ.
  2. തവള
  3. കുരങ്ങ് (പ്ലവംചെയ്തു ഗമിക്കുന്നത്, ചാടിയോടുന്നത്)
 2. പല്ലവകം

  1. നാ.
  2. അശോകം
  3. ഒരിനം മത്സ്യം
  4. നാമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക