1. പ്ലവിക്കുക

    1. നാ.
    2. ഇളകുക
    3. ചാടുക
    4. നീന്തുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക