1. പ്ലാറ്റിനം

    1. നാ.
    2. വിലകൂടിയ ഒരു ലോഹം. പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി = എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക