1. പ്ലാവിത

    1. നാ.
    2. പൂശപ്പെട്ട
    3. പ്ലാവനം ചെയ്യപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക