1. പ്ലുക്ഷി

    1. നാ.
    2. തീയ്
    3. എണ്ണ
    4. വീടിനു തീപിടിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക