1. പ്ലൂതം

  1. നാ.
  2. മുയൽ
  3. മൂന്നുമാത്ര
  4. കുതി
  5. ധാരാ പഞ്ചകത്തിലൊന്ന്
  6. കുതിരയുടെ ഒരു ഗതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക