1. പ്ലേഗ്

    1. നാ.
    2. ഒരു പകർച്ചവ്യാധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക