1. പ്ലോതം

    1. നാ.
    2. നാട, തുണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക