1. പൗത്രൻ

    1. നാ.
    2. പുത്രൻറെ പുത്രൻ (സ്ത്രീ.) പൗത്രി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക