1. പൗരന്ദരം

    1. നാ.
    2. പുരന്ദരനെ സംബന്ധിച്ചത്, കേട്ടനക്ഷത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക