1. പൗരസ്ത്യ

    1. വി.
    2. പ്രമാണിയായ
    3. മുമ്പിലത്തെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക