1. പൗലോമൻ

    1. നാ.
    2. ഇന്ദ്രൻ
    3. പുലോമയിൽ കുശനുണ്ടായ പുത്രൻ (ഈ അസുരനെ അർജുനൻ വധിച്ചു)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക