1. പർണകുടിക

    1. നാ.
    2. പർണശാല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക