1. പർപ്പം

    1. നാ.
    2. വീട്
    3. ഇളമ്പുല്ല്
    4. പരപ്പനാട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക