1. പർപ്പരീകം

    1. നാ.
    2. എരിക്ക്
    3. കുളം
    4. തൊട്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക