1. പർപ്പരീകൻ

    1. നാ.
    2. അഗ്നി
    3. സൂര്യൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക