1. പർറ്റിതോഷണം

    1. നാ.
    2. തൃപ്തിപ്പെടുത്തൽ, സന്തോഷിപ്പിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക