1. പർവസന്ധി

    1. നാ.
    2. വാവും പ്രതിപദവും കൂടുന്ന സന്ധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക