1. പർശു

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം മഴു, പരശു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക