1. ഫക്കിക

    1. നാ.
    2. കൗശലം, വഞ്ചന
    3. തെറ്റായ ധാരണ
    4. തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ട വാക്യം
    5. ഉപദാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക