1. ഫക്കീർ

    1. നാ.
    2. പക്കീർ, ഭിക്ഷു, സന്ന്യാസി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക