1. ഫടം

  1. നാ.
  2. പുല്ല്
  3. ഫണം
 2. ഫുടം

  1. നാ.
  2. വിരിഞ്ഞപത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക