1. ഫട്

  1. നാ.
  2. മന്ത്രാച്ചാരണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം
 2. ഫട

  1. നാ.
  2. ഫണം
 3. ഫോട്ടോ

  1. നാ.
  2. ഛായാപടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക