1. ഫണമണി

    1. നാ.
    2. പാമ്പിൻറെ പത്തിയിൽ ഉള്ളതായി കരുതപ്പെറുന്ന രത്നം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക