1. ഫണാടോപം

    1. നാ.
    2. വിടർത്തിയ പത്തിയുടെ ആഡംബരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക