1. ഫണിഫേനം

    1. നാ.
    2. കറുപ്പ് (അവീൻ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക