1. ഫയൽ

    1. നാ.
    2. നമ്പരു പതിക്കുക, കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുക
    3. ബോധിപ്പിക്കുക
    4. ക്രമപ്പെടുത്തി അടുക്കിവയ്ക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക