1. ഫറവോൻ

    1. നാ. ക്രിസ്തു.
    2. മിസ്രയീമിലെ (ഈജിപ്തിലെ) രാജാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക