1. ഫലകം

  1. നാ.
  2. ഉള്ളങ്കൈ
  3. താമരയല്ലി
  4. ആസനം
  5. കടലാസ്സ്
  6. പരിച
  7. നാഗപ്പൂവ്
  8. തീണ്ടാരി
  9. പലക
  10. നെറ്റിയുടെ അസ്ഥി
  11. ഫലം, ലാഭം
 2. കപോലപാളി, -ഫലകം, -ഭിത്തി

  1. നാ.
  2. കവിൾത്തടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക