1. ഫലകണ്ടകം

    1. നാ.
    2. പ്ലാവ് (കായിൽ മുള്ളുള്ളതിനാൽ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക