1. ഫലകാംക്ഷി

    1. നാ.
    2. ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക