1. ഫലകേസരം

    1. നാ.
    2. "നാരുള്ള (ചകിരിയുള്ള) കായുണ്ടാകുന്നത്", തെങ്ങ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക