1. ഫലകോശകം

    1. നാ.
    2. വൃഷണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക