1. ഫലഗ്രാഹി

    1. നാ.
    2. യഥാകാലം കായ്ക്കുന്ന മരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക