1. ഫലപരിണതി

    1. നാ.
    2. ഫലപാകം (ഫലപൂർത്തി)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക